fotolijn

28-02-2012 - Trainingen gegeven door delftland: Activiteitenwensen en spelideeën, Training voor groepsbesturen, Module 3: Leeftijdseigene, EHBO, Overstapmodule voor leiding met een erkenning, Terugkomavond voor de schrijf van 5 deelnemers november 2011, Module 8: veiligheid, Module 10: ongewenst gedrag.

De trainingen zijn in principe op dinsdagavonden (de laatste van de maand), om 19.30 uur in het Kruithuis, Kortegaard. Als de zolder klaar is als trainingsruimte gaan we de zolder gebruiken. De trainingen zijn bedoeld voor direct leidinggevenden,andere kaderleden van scouting zijn ook welkom. De kampeer en bivaktrainingen worden door Rotterdam georganiseerd. Opgeven hiervoor kan via SOL. Voor de komende periode zijn de volgende trainingen gepland:

28 februari: 
Activiteitenwensen en spelideeën
Deze module gaat over het opdoen van spelideeën, het betrekken van de jeugdleden bij het samenstellen van het programma en programmeren.

10 maart, van 14 tot 21 uur:
training voor groepsbesturen: beleid maken en sturen. Intervisie zal een deel van deze training zijn. Opgave voor hele besturen of individuele bestuursleden mogelijk.

27 maart:
Module 3 Leeftijdseigene
Deze module gaat over de leeftijdseigen kenmerken van jeugdleden in de speltakken. Er wordt gekeken naar het spel dat bij de ontwikkelingsfasen hoort. De ontwikkeling van de leeftijdsgroepen wordt uitgewerkt in cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele aspecten.

24 april:
EHBO 

17 april:
Overstap module voor leiding met erkenning: Scouting academy en spelvisie.
Deze 2 modules zijn voor ervaren leiding met een erkenning en hebben betrekking op alle veranderingen in SN op gebied van spelvisie en de academy.

29 mei:
Terugkomavond voor de "schijf van 5" deelnemers van november 2011.

29 mei:
Module 8 Veiligheid
Deze module gaat over het veilig werken binnen Scouting en vooral binnen je speltak. Bewustwording is daarbij heel belangrijk. Werken is in Nederland gebonden aan regels en voorschriften die moeten voorkomen dat er ongevallen plaatsvinden. Wellicht heb je binnen je werksituatie wel eens gehoord van de arbo-regels. De arbo staat voor de arbeidsomstandighedenwet, en bevat rechten en plichten over de arbeidsomstandigheden van personen. Alhoewel je als Scoutingvrijwilliger niet in dienst bent, zijn niet alle arbo regels binnen Scouting van toepassing, echter, Scouting Nederland hecht veel waarde aan het veilig werken met en door alle leden van Scouting.

26 juni:
Module 10 Gewenst gedrag|
In deze module besteden we aandacht aan het gedrag dat we binnen Scouting graag zien van onze kaderleden. We staan stil bij de voorbeeldgedragscode die we binnen Scouting hebben en gaan er op in hoe je die kunt toepassen. Je leert de gedragscode uitleggen aan jeugdleden in relatie tot gedrag en omgangsvormen. We besteden aandacht aan regels en veiligheid binnen de groep en hoe je invloed kunt uitoefenen op de groepscultuur.