fotolijn

De regioraad is het beleidsbepalend orgaan van de regio, waarin vertegenwoordigers van alle groepen zitten. Van hier uit is de Regio ook vertegenwoordigd naar de Landelijke Raad toe.

Vergaderingen

De regioraad vergaderd gewoonlijk 2x per jaar, over onderwerpen zoals de financiën van de regio, evaluatie en planning van activiteiten, samenwerkingen met andere organisaties en gemeente-contacten. Hier wordt het beleid opgesteld dat het regiobestuur probeert uit te voeren.

Vertegenwoordiging

De vertegenwoordiging bij scouting verloopt getrapt. In principe hebben alle leden, of hun ouders, inspraak in het beleid van de groep. Daarvandaan worden ze vertegenwoordigd in de regioraad, en zo zou dus wat leeft binnen de groepen, ter sprake gebracht horen te worden binnen de regio.

De regio heeft op haar beurt weer twee vertegenwoordigers (die uit hoofde van hun vertegenwoordigende functie ook in het regiobestuur zitting hebben) naar de landelijke raad. Dit is de halfjaarlijkse vergadering van vertegenwoordigers uit de regio's tezamen met het landelijk bestuur van Scouting Nederland, waar de grote lijnen van het landelijk beleid worden bepaald.