fotolijn

Archipel fonds

Algemeen

archipelfonds_klein.gif

Algemeen

Om de naam van de Archipelgroep - opgericht in 1914 - te laten voortleven is de Stichting Scouting Archipel Fonds opgericht met het doel jaarlijks schenkingen te doen aan scoutinggroeperingen, die zijn gevestigd in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Voorburg of Leidschendam. De schenkingen dienen het spel van verkennen structureel te versterken. Dit fonds wordt gefinancierd door inkomsten uit eigen vermogen, donaties, erfstelling, legaat of schenkingen. het gironummer bij de Postbank 58.42.00 t.n.v. de Stichting Scouting Archipel Fonds te Zoetermeer, blijft openstaan voor al uw gaven.

het bestuur van dit fonds wordt gevormd door oud-leden van de voormalige Archipelgroep, tezamen met twee bestuursleden van de regio's Den Haag en Vlietstreek.

Oorsprong

Oorsprong van de Stichting Scouting Archipelfonds

De Archipelgroep werd als een van de eerste groepen in Den Haag in 1914 opgericht. In de beginjaren was scouting, dat toen nog padvinderij heette, ongekend populair. Binnen vijf jaar waren er zoveel nieuwe leden toegetreden, dat de Archipelgroep in vier vendels moest worden gesplitst. het eerste 'troephuis' in de Jagerstraat was al gauw te klein; de oplossing kwam via het Koninklijk Huis. Door bemiddeling van Z.K.H. Prins Hendrik, de man van Koningin Wilhelmina en beschermheer van de Nederlandse Padvinderij, schonk de familie Van Putten uit Wassenaar in 1919 de groep een nieuw groepshuis aan de Hugo de Grootstraat 14. Dit nieuwe groepshuis was gelegen in een woonwijk niet ver van de Scheveningse Bosjes. Prins Hendrik, die getuige een oude foto, aanwezig was bij de opening van het "Archipelgroepshuis", hechtte toen reeds groot belang aan de structurele versterking van de padvinderij in Den Haag. Er is door de groepsleden in de loop der jaren veel vertimmerd en verbouwd, waarbij uiteindelijk drie groepsruimten ontstonden, een unieke installatiekapel voor de Voortrekkers, alsmede een grote zolderberging.

Met een onderbreking tijdens de oorlogsjaren, toen de padvinderij door de bezetters werd verboden en het groepshuis door de NSB werd gevorderd, in het groepshuis aan de Hugo de Grootstraat van 1919 tot 1991 in gebruik geweest bij de Archipelgroep. Aan het einde van de jaren tachtig werd het steeds moeilijker in de Haagse binnenstad een scoutinggroep draaiende te houden. De interesse van de jeugd lag veel meer verspreid dan vroeger, en als men voor scouting koos, dan gaf men de voorkeur aan groepen die langs 'groene gebieden' gesitueerd waren, waar men meer vrijheid genoot.

Helaas moesten de activiteiten van de Archipelgroep worden gestaakt. Het groepshuis was echter eigendom, zodat niet eenvoudigweg de deur kon worden dichtgetrokken en ... fini. Nee het toenmalige groepsbestuur en de groepsstichting besloten het oude groepshuis te verkopen en met de opbrengst daarvan een fonds op te richten. Uit de rente-opbrengsten kunnen bijdragen aan Scoutinggroepen in de Haagse regio worden gegeven ter versterking van het spel van verkennen: de Stichting Scouting Archipel Fonds. De doelstelling van het fonds volgt daarmee in feite de gedachtengang achter de oorspronkelijke schenking van het groepshuis in 1919. De omvang van het fonds is circa € 132,000,-- (2007) en wordt waardevast in stand gehouden ten laste van de rente-opbrengsten.

Vooruitzicht

Vooruitzicht voor uw groep

Gezien de rentestand en de omvang van het vermogen kunt u begrijpen, dat het jaarlijks om relatief bescheiden bedragen zal gaan. Toch kunnen we wel voorspellen dat er elk jaar circa € 2.500,-- te verdelen zal zijn. Concreet zijn in de afgelopen jaren (tot en met 2007) totaal € 38.373 aan uitkeringen betaald.

Een aanvraag om een bijdrage moet u schriftelijk indienen bij het secretariaat van Stichting Scouting Archipel Fonds. Uiterlijk voor 22 februari (B.P.-dag) moet uw aanvraag bij het secretariaat zijn ingediend. Rond 23 april (St. Jorisdag) kunt u dan een beslissing op uw verzoek verwachten. Wilt u in het verzoek aangeven voor welk doel u een bijdrage vraagt, wat de kosten van het project zijn, welke functie de aanvrager in de groep vervult en wat het contactadres is.

NB: Spelactiviteiten vallen buiten de doelstelling van dit fonds; de bijdrage dient het spel van verkennen structureel te versterken.

Voor de goede orde: over de beslissing op uw verzoek kan niet worden gecorrespondeerd. Mondelinge toezeggingen vooraf zijn evenmin mogelijk. 

Bestuur

Bestuur 

 L.A.A.M van der Pal Voorzitter 
 R. Ek
 R. Bruggeling
 Secretaris
 M.J. van der Weele  Penningmeester
 W. Mijnders  algemeen lid
(Vacant)  Regio Den Haag
 Z. Verkerk  Regio Vlietstreek

Contactadres

Contactadres

Stichting Scouting Archipelfonds
Leharstraat 84
2551 LH Den Haag

Aanvragen

Aanvragen

Helaas kunnen we dor de huidige rentestanden geen uitkeringen uit het fonds doen. Hopelijk is hier binnenkort een oplossing voor.

Indienen voor 22 februari (B.P.-dag ) bij het secretariaat. Voorzien van het doel van de aanvraag, de kosten die ermee gemoeid zijn, functie van de aanvrager en het contactadres.